GEFELICITEERD!

U heeft al AstroTV Credits

Bel nu en kom erachter hoeveel!

  035 35 000 40

Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Credits


Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het AstroTV / AstroZine / SMS - Creditssysteem. Door Credits te gebruiken, bevestig je dat je deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.


Deze gebruiksvoorwaarden vormen bijzondere voorwaarden, die van toepassing zijn op alle Websites van Smart Media Services BV voor zover deze Websites gebruik maken van Credits. Samen met eventuele andere toepasselijke bijzondere voorwaarden, vormen deze documenten de overeenkomst tussen jou en Smart Media Services BV, gevestigd te Sumatralaan 45 in Hilversum, Nederland en met Kamer van Koophandel nummer 32096176 (hierna kortweg "SMS" genoemd).


SMS kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking twintig (20) dagen na datum van de publicatie hiervan op deze Website. Indien je deze wijzigingen niet aanvaardt, heb je altijd het recht om je gebruik van het Creditssysteem stop te zetten. Elk gebruik van het Creditssysteem na de inwerkingtreding van de gewijzigde versie, impliceert de aanvaarding van de nieuwe voorwaarden.


Voorwaarden voor gebruik


Je aanvaardt dat het je eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of je het Creditssysteem, zoals aangeboden door SMS, mag gebruiken in het land waar je woont. Je garandeert bovendien dat je bij het gebruik van het Creditssysteem geen inbreuk zal plegen op de wetten of reglementen die op jou van toepassing zijn. Alleen minimaal via een telefoonnummer geregistreerde klanten van SMS kunnen gebruik maken van haar Creditssysteem. Minderjarigen hebben de toestemming van een ouder of wettelijke voogd nodig om het SMS-Creditssysteem te gebruiken. Afhankelijk van het land waar je woont, kan SMS de mogelijkheden om gebruik te maken van het SMS -Creditssysteem beperken.


Verkrijgen van Credits


Credits kunnen worden aangekocht via SMS en betaald via de diverse betalingsmethoden (sms, telefoon, online bankieren, kredietkaart, etc.) die worden aangeboden op de Websites. Daarnaast kunnen Credits ook verdiend worden op de wijze zoals aangegeven op de Websites. De manieren waarop Credits verdiend kunnen worden, kunnen op elk moment gewijzigd of afgeschaft worden. SMS is geheel vrij om te bepalen op welke manier en gedurende welke termijn Credits verdiend kunnen worden. De mogelijkheid om Credits te verdienen, doet geen recht op gratis Credits ontstaan. SMS kan de prijs waartegen je Credits kunt kopen, op elk moment wijzigen. De prijs waartegen je credits kunt aankopen, is de prijs zoals aangeduid op deze Websites op het moment van aankoop. Je aanvaardt dat de prijs van Credits kan verschillen per betalingsmethode en per land. Het maximum aantal Credits dat door jou kan worden aangehouden op welk moment dan ook is honderdduizend (100.000) Credits. Meedoen aan acties kan betekenen dat Credits met een vertraging worden toegewezen, zulks vaak na controle.


Gebruik van Credits


Credits kunnen nooit worden ingewisseld voor cash. De Credits kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van producten en diensten die worden aangeboden door SMS op de Websites of derden die daartoe uitdrukkelijk werden goedgekeurd door SMS. Deze derden zijn aangegeven op de Websites. Betaling van een bedrag hoger dan de tegenwaarde van honderdduizend (100.000) Credits is nooit mogelijk. Betaling vindt onherroepelijk plaats zodra je deze via de daartoe bestemde interface bevestigt (op voorwaarde dat het saldo aan Credits toereikend is).


Je aanvaardt dat de Credits geen rente opleveren.


SMS en de derden kunnen op elk moment de prijzen van de producten en diensten die ze aanbieden wijzigen, zonder voorafgaande aankondiging. Je erkent en aanvaardt dat het aanbod van de producten en diensten opgenomen in het SMS- Creditssysteem kan variëren, en dat SMS geen enkele verplichting heeft om een bepaald product of dienst in het systeem te houden. Credits die niet gebruikt worden binnen één (1) jaar na verkrijging ervan, komen te vervallen, tenzij dwingende wetsbepalingen dit verbieden.


Schorsing


Ingeval van fraude, misbruik of onwettig gebruik van het Creditssysteem, of indien je een inbreuk pleegt op één of meerdere verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden, heeft SMS het recht om de toegang tot je account of de toegang tot het Creditssysteem tijdelijk te beperken of te ontzeggen, en dit met onmiddellijke ingang en zonder dat dit je recht geeft op enige schadeloosstelling.


De beperking of de blokkering zal binnen een redelijke termijn worden opgeheven wanneer SMS vaststelt dat je je verplichtingen opnieuw vervult, de tekortkomingen hebt hersteld en/of wanneer je formeel hebt toegezegd deze in de toekomst te zullen vervullen.


Ontbinding


Je overeenkomst met SMS kan door SMS geheel of gedeeltelijk onmiddellijk worden ontbonden: ingeval van Fraude Misbruik Onwettig gebruik van het Creditssysteem. Indien je een inbreuk pleegt op één of meerdere van je verplichtingen van deze gebruiksvoorwaarden, Bij dergelijke ontbinding heb je geen recht op enige vergoeding en komen al je credits te vervallen. De ontbinding kan gebeuren zonder tussenkomst van een rechtbank of andere formaliteiten en doet geen afbreuk aan de andere rechten die door de wet worden toegekend aan SMS.


Verwijderen van je SMS-account


Wanneer je zelf je SMS-account verwijdert, wordt je overeenkomst met SMS ontbonden. In het geval van een dergelijke ontbinding heb je geen recht op enige vergoeding en komen al je Credits te vervallen.


Opzegging en stopzetting van het Creditssysteem


SMS kan het Creditssysteem op elk moment stopzetten. Daarnaast kan SMS jouw toegang tot het creditsysteem beëindigen, met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen. Een opzegging of stopzetting geeft je geen recht op vergoeding. SMS zal je hiervan via e-mail op de hoogte brengen, waarna je een periode van dertig (30) dagen de tijd krijgt om je resterende Credits op te gebruiken, tenzij dit ingevolge een toepasselijke wet of reglement niet toegelaten zou zijn. Je resterende Credits kunnen niet worden ingewisseld voor cash. Alle credits die niet binnen deze periode worden opgebruikt, komen te vervallen. Je hebt steeds het recht om je gebruik van het Creditssysteem stop te zetten. Je resterende Credits kunnen dan niet worden ingewisseld voor cash.


Belastingen


De BTW, alle eventuele huidige en toekomstige indirecte belastingen, rechten en heffingen die door een overheid naar aanleiding van of in toepassing van de verkoop van Credits zouden worden geheven, zullen steeds voor jouw rekening zijn en eventueel invorderbaar zijn bovenop de prijs van de credits. SMS zal de BTW inbegrepen in de prijs van gekochte Credits afdragen aan de belastingdienst. Indien de belastingdienst je Credits ziet als vermogen is SMS niet aansprakelijk en draag je zelf de consequenties.


Zorgplicht


Je erkent en aanvaardt als enige verantwoordelijk te zijn voor je account en credits. Je bent volledig zelf verantwoordelijk om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de toegang tot je account en je wachtwoord door derden te verhinderen, om zo te voorkomen dat derden je credits besteden zonder jouw toestemming. Je dient elk mogelijk geval van verlies, diefstal, misbruik en vervalsing van je account of credits zo spoedig mogelijk te melden, zodat SMS de redelijkerwijs mogelijke inspanningen kan trachten te ondernemen om verdere schade te voorkomen of te beperken. SMS zal in dit geval niet compenseren voor eventueel geleden schade of voor verlies van Credits.


SMS streeft naar een goede dienstverlening en zal alle redelijke inspanningen leveren om je ongestoord te kunnen laten beschikken over je Credits. SMS garandeert echter niet dat je op ieder moment zonder enige onderbreking over je Credits kan beschikken, alleen al omdat het onmogelijk is om het risico van technische storingen volledig uit te sluiten.


Aansprakelijkheid


SMS maakt gebruik van diverse gespecialiseerde bedrijven voor de verwerking van de aankoop van Credits via de diverse betaalsystemen (sms, telefoon, online bankieren, kredietkaart, etc.). Behoudens in geval van opzet, bedrog of grove schuld, is SMS in geen geval aansprakelijk voor hun fouten en/of nalatigheid met betrekking tot de verwerking van je aankoop van Credits.


Indien SMS kennis krijgt van een verwerkingsfout, zal SMS deze fout trachten te corrigeren. Indien je meer Credits ontving dan waar je recht op had, dan zal SMS deze Credits van je account aftrekken. Indien je minder Credits ontving dan waar je recht op had (of indien meer Credits werden afgetrokken dan de prijs van hetgeen je aankocht), dan zal SMS het verschil toevoegen aan je account, voor zover er daadwerkelijk een fout is opgetreden en je SMS hiervan op de hoogte bracht via e-mail binnen dertig (30) dagen na de datum waarop de fout gebeurde.


Je aanvaardt dat het Creditssysteem van SMS slechts betalingen betreft. SMS heeft dientengevolge geen controle over en neemt geen aansprakelijkheid op zich voor de producten en diensten van derden die via het SMS- Creditssysteem worden betaald. SMS is geen partij bij de overeenkomst tussen jou en de derden waaraan je Credits betaalt en staat er niet voor in dat de derden de uit die overeenkomst voortvloeiende verbintenissen zal nakomen.


Indien SMS op enige grond aansprakelijk mocht zijn in het kader van het SMS- Creditssysteem, is die aansprakelijkheid beperkt tot de tegenwaarde van het aantal Credits dat zich op je account bevindt op het moment dat de schade zich voordoet. De schadevergoeding kan enkel bestaan in hercreditering van je account.


De aansprakelijkheid van SMS zal in geen geval aanleiding geven tot een vergoeding van indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van SMS voor opzet, bedrog of grove schuld van SMS uit.


Afdwingbaarheid


Indien zou worden vastgesteld dat een krachtens de overeenkomst aangegane verbintenis geheel of ten dele ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, zal dit geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen uit deze overeenkomst. De ongeldige, nietige of niet afdwingbare bepaling zal beschouwd worden als zijnde afgezonderd van deze overeenkomst die dus voor het overige geldig blijft.


Overmacht


SMS is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, d.w.z. situaties die het SMS erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om haar verplichtingen uit deze overeenkomst uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van welke aard dan ook, acties van werknemers, brand, telecomproblemen, "bugs" in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van SMS valt.


Toepasselijk recht en geschillen


Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Nederlands recht. Elk geschil in verband met of ontstaan uit deze gebruiksvoorwaarden wordt definitief beslecht door de bevoegde rechtbank van Utrecht.


Contact


Indien je verdere vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, ga dan naar AstroTv info